Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας

Κοινωνία της Σάμου
/
Ιούλιος 18, 2019
Humanitarian Governance
/
Ιούλιος 17, 2019

The Observatory of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean presents a collection  of articles from Greek (local and national) and international press and announcements from various political and social fora, in reference to recent visits of Minister of Citizen Protection and Deputy Minister for Migration Policy to Lesvos and Samos and the new government’s migration policy.


Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
Ιούλιος 17, 2019

Το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο παρουσιάζει ένα φάκελο με άρθρα από τον ελληνικό (τοπικό και εθνικό) και διεθνή τύπο και ανακοινώσεις πολιτικών και κοινωνικών φορέων που αφορά τις πρόσφατες επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα νησιά Λέσβο και Σάμο και την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της μεταναστευτικής πολιτικής της νέας κυβέρνησης.


Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Ιούλιος 02, 2019