Στατιστικά ασύλου για τους πρώτους εννέα μήνες του 2020: Υψηλά ποσοστά αναγνώρισης, αύξηση στη χορήγηση επικουρικής προστασίας

FacebookTwitterE-mailPrint

Στατιστικά ασύλου για τους πρώτους εννέα μήνες του 2020: Υψηλά ποσοστά αναγνώρισης, αύξηση στη χορήγηση επικουρικής προστασίας

View Original
Λέξεις-κλειδιά

Αιτούντες άσυλο κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020

Οι κυριότερες χώρες καταγωγής των αιτούντων άσυλο που καταγράφηκαν τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 ήταν οι κάτωθι:

Flourish logoA Flourish data visualization

Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των μηνιαίων καταγραφών νέων αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα μειώθηκε από 5.180 τον Ιούλιο σε 2.645 τον Αύγουστο και 1.800 τον Σεπτέμβριο. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός νέων αιτούντων από τη Συρία κυμάνθηκε από 1.385 τον Ιούλιο σε 440 τον Αύγουστο και 225 τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο αριθμός αιτούντων με εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου, σε όλους τους βαθμούς εξέτασης, ήταν 75.675 στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2020. Αντίθετα, τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την ίδια περίοδο κάνουν λόγο για 90.283 εκκρεμείς αποφάσεις.

Αποφάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου τους πρώτους εννέα μήνες του 2020

Flourish logoA Flourish data visualization

Υπενθυμίζεται ότι, σε αντίθεση με τα στοιχεία που δημοσίευε η Υπηρεσία Ασύλου, η Eurostat συμπεριλαμβάνει στις απορριπτικές αποφάσεις τις αποφάσεις απαράδεκτου για λόγους όπως η εφαρμογή της έννοιας της «ασφαλούς τρίτης χώρας» ή η μεταγενέστερη αίτηση ασύλου χωρίς νέα ουσιώδη στοιχεία.[1] Κατά συνέπεια, ο υπολογισμός του ποσοστού θετικών αποφάσεων επί του συνόλου με βάση τα στατιστικά της Eurostat δεν αποτυπώνει πιστά το ποσοστό αναγνώρισης σε αποφάσεις ουσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σε ενημερωτικό σημείωμά του το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το ποσοστό «θετικών αποφάσεων» κυμάνθηκε στο 34% τους κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2020. Τα στοιχεία αυτά αντικρούονται από τα επίσημα στατιστικά που υποβλήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση στη Eurostat, τα οποία αναδεικνύουν ποσοστό αναγνώρισης σε πρώτο βαθμό στο 53,5% για το εν λόγω τρίμηνο.

Flourish logoA Flourish data visualization

Σημειώνεται, ωστόσο, μείωση του ποσοστού θετικών αποφάσεων που εκδόθηκαν από την Υπηρεσία Ασύλου μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου του 2020, ιδίως με διπλασιασμό του αριθμού απορριπτικών αποφάσεων σε Σύρους πολίτες από 1.060 σε 2.195 την εν λόγω περίοδο.

Σημαντικές, δε, μεταβολές παρατηρούνται στα χορηγούμενα καθεστώτα προστασίας, με αυξημένη τάση χορήγησης επικουρικής προστασίας από την Υπηρεσία Ασύλου, ιδίως σε πολίτες του Αφγανιστάν, οι οποίοι αφορούν άνω του 75% των φετινών αποφάσεων χορήγησης επικουρικής προστασίας σε πρώτο βαθμό. Μεταξύ των θετικών αποφάσεων σε αιτήσεις Αφγανών πολιτών, υπερτερούν πλέον οι αποφάσεις χορήγησης επικουρικής προστασίας από αυτές του προσφυγικού καθεστώτος.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, επαναλαμβάνεται ότι:

  1. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που αιτούνται άσυλο στην Ελλάδα δικαιούνται διεθνή προστασία κατά την κρίση της διοίκησης, με τα επίσημα στοιχεία να θέτουν υπό αμφισβήτηση αντίθετες τοποθετήσεις.
  2. Μείζονες διαφορές παραμένουν μεταξύ των στοιχείων που προβάλλονται από το Υπουργείο υπό τη μορφή ενημερωτικών σημειωμάτων και εκθέσεων σε διεθνείς οργανισμούς και αυτών που δημοσιεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη επανέναρξηςτης δημοσίευσης λεπτομερών στατιστικών από την Υπηρεσία Ασύλου για τη διαδικασία σε πρώτο βαθμό.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Σημειώσεις

  1. Ωστόσο, σύμφωνα με τις Τεχνικές Κατευθυντήριες Γραμμές τις Eurostat, δεν συμπεριλαμβάνονται στις απορριπτικές αποφάσεις οι αποφάσεις που αφορούν την εφαρμογή του Κανονισμού του Δουβλίνου. 

Related

Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Κέντρα και Δομές
/
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/