Βιβλίο/Μονογραφία

Foreign Institutions
/
Φεβρουάριος 08, 2022

Revisiting the Nomadic SubjectWomen's Experiences of Travelling Under Conditions of Forced DisplacementMARIA TAMBOUKOUThis book follows the stories of forcefully displaced women and raises the question of whether we can still use the figuration of the nomadic subject in feminist theories and politics. 


Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Ιούνιος 17, 2021
Ανεξάρτητη δημοσίευση
/
Φεβρουάριος 03, 2020
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
Φεβρουάριος 14, 2018

Μια εθνογραφική μελέτη του εθελοντισμού στην Αθήνα του πρώιμου 21ου αιώναΈνα βιβλίο για την κανονικοποίηση του εθελοντισμού και την κατασκευή του εθελοντή ως ηθικού πολίτη. Οι κρατικές και ευρωπαϊκές πολιτικές γύρω από τον εθελοντισμό στις αρχές του 21ου αιώνα, συμβάλλουν στην ενίσχυση ενός μοντέλου κοινωνικότητας στον δημόσιο χώρο, μιας «κοινωνικότητας πολιτών». Ωστόσο τα σχέδια για την προώθηση του εθελοντισμού είχαν μικρή απήχηση στην Ελλάδα.


Foreign Institutions
/
Φεβρουάριος 14, 2018

This monograph examines the construction of the volunteer as a moral Greek and European citizen in early 21st century Greece. Narratives of volunteerism and civil society that emerged at that time echoed the modernisation and Europeanisation visions of Greek society. The volunteer emerged as the epitome of the modern citizen, a disinterested subject working voluntarily for the common good. Yet these projects remained fragmented and incomplete in Greece. A certain “lack of volunteerism” was broadly attributed to Greek exceptionalism. The book challenges this dominant hypothesis regarding the presumed underdevelopment of volunteerism and suggests an alternative analytical approach...