Ενημερωτικό Δελτίο Παρατηρητηρίου: Η απόρριψη του αιτήματος για αναστολή λειτουργίας του ΠΙΚΠΑ Λέσβου (ενημερώθηκε 12 Αυγούστου)

FacebookTwitterE-mailPrint

Ενημερωτικό Δελτίο Παρατηρητηρίου: Η απόρριψη του αιτήματος για αναστολή λειτουργίας του ΠΙΚΠΑ Λέσβου (ενημερώθηκε 12 Αυγούστου)

Με απόφαση που εξέδωσε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στις 29 Ιουνίου 2018, απαγόρευσε τη λειτουργία της ΜΚΟ «Αλληλεγγύη Λέσβου» στο χώρο των πρώην παιδικών κατασκηνώσεων του ΠΙΚΠΑ, που βρίσκονται πλησίον του Αεροδρομίου Μυτιλήνης.

Διαβάστε παρακάτω την απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αναφορές στον τοπικό και εθνικό τύπο, την ανακοίνωση του ΠΙΚΠΑ και την καμπάνια υποστήριξης που έχει ξεκινήσει. Διαβάστε, επίσης, άρθρα σχετικά με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και την απόρριψη του αιτήματος για αναστολή λειτουργίας του χώρου. Επιπλέον, παρακολουθήστε την ενημέρωση σχετικά με την απόφαση του Υπουργού Δ. Βίτσα, να αναλάβει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής την ανοιχτή δομή ΠΙΚΠΑ.  Επίσης, δείτε ένα πρόσφατο βίντεο (Μάιος 2018) για το ΠΙΚΠΑ στο τέλος της ανάρτησης: 

Η απόφαση της Περιφερειάρχη:

Απαγόρευση λειτουργίας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης.

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α’/4-7-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Το Π.Δ. 137/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3) Την αριθμ. 116/2014 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, όπως διορθώθηκε με την 119/2014 όμοια απόφαση.

4) Το από 08/10/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. 

5) Την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την Δ.Υ.Γ2/Γ.Π.οικ. 38295/2007.

6) Τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280, Τεύχος Α’) «Περί προστασίας και διαχείρισης υδάτων».

7) Την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322/2017 για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

8) Την Υ.Δ. Γ1/9900/74 (ΦΕΚ 1266/τ.Β’/3-12-1974) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων».

9) Τον Υγειονομικό Κανονισμό (ΦΕΚ Β’ 275/1938) «Περί καθηκόντων των Υγειονομικών Επιτροπών Δήμων και Κοινοτήτων και λήψεως μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας εν τω Νόμο Αττικό Βοιωτίας».  

10) Τον Κανονισμό 852/2004 και τις τροποποιήσεις αυτού για την υγιεινή των τροφίμων.

11) Τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/τ. Α’) «περί Υγειονομικών Διατάξεων», όπως ισχύει.

12) Το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α’) και ιδιαίτερα το άρθρο 43 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του Ν 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α’).

13) Την με αριθ. πρωτ. Γ1δ/οικ.17905/04-03-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΚΔ465ΦΥΟ-ΚΕΗ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «περί υποδομών υγιεινής διαβίωσης προσφύγων και μεταναστών».

14) Την με αριθ. πρωτ. Γ1β/Γ.Π/οικ.37840/26-05-2016  (ΑΔΑ: Ω4ΒΞ465ΦΥΟ-ΨΕΨ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «περί Μέτρων για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των παρεχομένων συσσιτίων, τροφίμων και ποτών σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών».

15) Την με αριθ. πρωτ. ΔΓ1δ/οικ.44890/17-06-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «περί λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας σε χώρους διαμονής προσφύγων- μεταναστών».

16) Την με αριθ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π9420/19-01-2012  (ΑΔΑ: ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «περί παροχής συσσιτίων και τροφίμων-Αρωγή στις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες».

17) Την Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’) «Υγειονομικοί Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις».  

18) Την από 01/06/2018 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Λέσβου. 

19) Την υπ αριθ. 1787/28-06-2018 αιτιολογημένη εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Λέσβου.

20) Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από το ανωτέρω 19 σχετικό, ο χώρος της Παιδικής Εξοχής πρώην ΠΙΚΠΑ Νεάπολης Λέσβου, ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που έχει παραχωρηθεί άνευ ανταλλάγματος κατά χρήση στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (πρώην ΘΕΟΜΗΤΩΡ) και κατά δήλωση έχει παραχωρηθεί από το ανωτέρω νομικό πρόσωπο στην μη κερδοσκοπική οργάνωση με την επωνυμία «Αλληλεγγύη Λέσβου Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», στον οποίο διαβιούν μετανάστες-πρόσφυγες, θεωρείται ακατάλληλος και επικίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ανωτέρω 19 σχετικό.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Απαγορεύουμε τη λειτουργία της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με την επωνυμία «Αλληλεγγύη Λέσβου Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», στο χώρο της Παιδικής Εξοχής πρώην ΠΙΚΠΑ Νεάπολης Λέσβου, ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που έχει παραχωρηθεί άνευ ανταλλάγματος κατά χρήση στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (πρώην ΘΕΟΜΗΤΩΡ) και κατά δήλωση έχει παραχωρηθεί από το ανωτέρω νομικό πρόσωπο στην ως άνω μη κερδοσκοπική οργάνωση, και χρησιμοποιείται για την διαβίωση μεταναστών-προσφύγων, καθώς και τη χρήση του χώρου αυτού, καθώς θεωρείται ακατάλληλος και επικίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον.

Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει την απόφαση αυτή για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της, ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 227 παρ. 1α του Ν.3852/2010.

Η Γενική Αστυνομική Δ/νση Λέσβου στην οποία αποστέλλεται η παρούσα, καλείται για τις δικές της κατά νόμο ενέργειες, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ 8 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α’), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του Ν 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α’).

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Χριστιάνα Δ. Καλογήρου

Αναφορές στον Τοπικό, Εθνικό και Διεθνή Τύπο:

Να επανεξετάσει η Περιφέρεια την απόφαση για το ΠΙΚΠΑ | Emprosnet | 12 Αυγούστου 2018

Τι ζητά η «Αλληλεγγύη Λέσβου» μετά τη δικαστική απόφαση:

Να επανεξετάσει την απόφασή της για απαγόρευση της λειτουργίας του ΠΙΚΠΑ λαμβάνοντας υπόψη της την απόφαση του δικαστηρίου που απορρίπτει την ύπαρξη κινδύνου για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον ζητά η «Αλληλεγγύη Λέσβου» από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Καθώς ένα από τα επιχειρήματα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι ο «άτυπος» χαρακτήρας της δομής, την οποία καλούν να λάβει υπόψη της τον ουσιαστικό ρόλο και την ιστορία του ΠΙΚΠΑ Λέσβου ως χώρου φιλοξενίας προσφύγων, την αναγνώριση του σε διεθνές επίπεδο αλλά και την προσπάθεια που καταβάλλεται να διατηρηθεί και να προάγει άξιες που αφορούν στην κοινωνική συνοχή, στην ποιότητα ζωής των πολιτών και στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Επίσης ζητά από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, που με δηλώσεις του Υπουργού κ. Δημήτρη Βίτσα αναγνώρισε τον ρόλο και την σημασία της δομής, να λάβει υπόψη του τον ανοιχτό και ανεξάρτητο χαρακτήρα της δομής που της επέτρεψε να ανταποκριθεί στις τεράστιες ανάγκες φιλοξενίας και υποστήριξης των προσφύγων.

Μεταξύ άλλων ευχαριστούν τόσο τους κατοίκους του ΠΙΚΠΑ όσο και τους Κούρδους πρόσφυγες που εκτάκτως φιλοξενήθηκαν στο χώρο για την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξή τους, όλες και όλους (στην Ελλάδα και το εξωτερικό) που στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν το ΠΙΚΠΑ με την καμπάνια #save pikpa και AVAAZ. Όλες οι επιστολές και τα μηνύματα θα αποσταλούν σε έντυπη μορφή στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Διαβάστε περισσότερα >>>

 

 Μονιμο… νομιμοποιείται το ΠΙΚΠΑ  | Emrosnet | 18 Ιουλίου 2018 

Αν και στο «παρα-πέντε» της δικαστικής απόφασης για τα ασφαλιστικά των ξενοδόχων ενάντια στη λειτουργία του ΠΙΚΠΑ από την «Αλληλεγγύη Λέσβου» εξέδωσε ανακοίνωση, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Βίτσας, φαίνεται ότι… «καλογνώμησε» για την «άτυπη» έως τώρα δομή φιλοξενίας προσφύγων που λειτουργεί στη Νεάπολη. Εκτός λοιπόν από τα θετικά λόγια που εξέφρασε για τη λειτουργία του ΠΙΚΠΑ, ανέφερε στο τέλος ότι το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (στο οποίο υπάγεται ο χώρος) μελετά την ένταξη του χώρου του ΠΙΚΠΑ στις δομές του πρώτου υπουργείου για φιλοξενία έως 120 ατόμων από τα ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα και σε αυτό το πλαίσιο της συνεργασίας με την οργάνωση «Αλληλεγγύη Λέσβου». Διαβάστε περισσότερα >>>

Βίτσας: «Το υπουργείο αναλαμβάνει τη δομή ΠΙΚΠΑ της Λέσβου» | euronews. | 18 Iουλίου 2018

O υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας ανακοίνωσε πως το υπουργείο θα αναλάβει την ανοιχτή δομή ΠΙΚΠΑ της Λέσβου, βάζοντας έτσι τέλος στη διαμάχη που έχει προκύψει μετά την απόφαση για κλείσιμο της δομής. Διαβάστε περισσότερα >>>

Καλά νέα για το ΠΙΚΠΑ | Εφημερίδα των Συντακτών | 17 Ιουλίου 2018

Από το δικαστήριο ήρθε η πρώτη δικαίωση για τη δομή αλληλεγγύης σε πρόσφυγες που λειτουργεί στη Λέσβο, στον χώρο του πρώην ΠΙΚΠΑ. (...) Λεπτομέρειες του σκεπτικού της απόφασης ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σημαντικό ρόλο έπαιξε η επίσκεψη του δικαστή, που έτσι είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για τους περίπου 100 ευάλωτους πρόσφυγες που έχουν καταφύγει εκεί. Διαβάστε περισσότερα >>>

Απορρίφθηκε το αίτημα για κλείσιμο του ΠΙΚΠΑ Λέσβου | ΣKAΪ. gr| 17 Ιουλίου 2018

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης απέρριψε το αίτημα για κλείσιμο του ανοικτού χώρου φιλοξενίας προσφύγων στις πρώην εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων του ΠΙΚΠΑ κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης.

Την ίδια ώρα κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έδωσαν στη δημοσιότητα κείμενο διαμαρτυρίας με 800 υπογραφές δηλώνοντας ότι θα συνεχίσουν το δικαστικό αγώνα διεκδικώντας ο χώρος των πρώην κατασκηνώσεων να επιστραφεί εκεί όπου ανήκε, στα παιδιά.

Στο μεταξύ με επιστολή που υπογράφει ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας, στις 13 Ιουλίου 2018, στηρίζει τη συνέχιση της λειτουργίας της δομής του ΠΙΚΠΑ σημειώνοντας πως πρόκειται για μια δομή που φιλοξενεί ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις με σοβαρά ιατρικά προβλήματα παρέχοντάς τους υποστήριξη ενώ έχει παράσχει στήριξη σε επείγουσες περιπτώσεις. Διαβάστε περισσότερα >>>

Πηγή: ΑΜΠΕ

 

Να σώσουμε το ΠΙΚΠΑ Λέσβου | Εφημερίδα των Συντακτών | 15 Ιουλίου 2018

Αυτό που διακυβεύεται όμως δεν είναι αποκλειστικά και μόνο η σφετεριστική «αξιοποίηση» του χώρου του ΠΙΚΠΑ. Το μείζον διακύβευμα είναι πολιτικό: το μοντέλο φιλοξενίας που αντιπροσωπεύει το ΠΙΚΠΑ, βασιζόμενο στην αλληλεγγύη, την αυτοδιαχείριση και την από κοινού με την τοπική κοινωνία δράση, ενοχλεί και πρέπει να εξαλειφθεί.

Διόλου τυχαία την ίδια στιγμή που το ΠΙΚΠΑ απειλείται με άμεσο κλείσιμο, η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου αποφάσισε να κλείσει μια άλλη μικρή δομή στη Λάρσο Λέσβου, που λειτουργούσε υπό τη σκέπη της οργάνωσης Human for Humanity. Σε κλείσιμο καταδικάζεται επίσης και η «Συμπαράσταση Λέσβου ΑΜΚΕ», μια άλλη δομή που συσκεύαζε και διένειμε φαγητό σε πρόσφυγες. Διαβάστε περισσότερα >>>

 

Campaign To #SavePikpa As Vulnerable People Are Threatened With Eviction From A Refugee Camp On Lesvos | HUFFPOST | 11 Ιουλίου 2018

Thousands of people across the world are showing their solidarity with a small, independent refugee camp on Lesvos threatened with closure by the authorities. The #savepikpa campaign hopes to stop the eviction of around 100 people deemed particularly vulnerable. But with an eviction notice served and a court decision due this week, time for the Pikpa camp and its community might be running out.

Pikpa isn’t what you imagine when you think of a refugee camp. Contrary to reports of squalid, overcrowded and dangerous conditions in the main Lesvos camp of Moria, Pikpa’s calm, green and safe environment, on the site of a former children’s summer camp, is home to a solidarity movement where people work together to show that an alternative is possible. Established by local residents in 2012 to express solidarity with those facing economic hardship in the face of severe austerity, Pikpa has evolved into a safe haven for the most vulnerable refugees in Lesvos. Since its inception, the project has provided support to over 30,000 people, and has become a symbol of solidarity and hope for the diverse communities that now coexist on the island and beyond. Διαβάστε περισσότερα >>>

Αιφνιδιαστικά κλείνει το «ΠΙΚΠΑ»; Απαγόρευση της λειτουργίας του χώρου από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | Εμπρός | 29 Ιουνίου 2018

Σε συνέχεια των αποφάσεων απαγόρευσης των δύο άτυπων δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών όπως της Λάρσου και διανομής φαγητού- ρουχισμού, όπως αυτή κοντά στις αποθήκες του Κέντρου της Μόριας, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με χτεσινή της απόφαση ανακοίνωσε την απαγόρευση της λειτουργίας της ΜΚΟ «Αλληλεγγύη Λέσβου» που διαχειρίζεται τις πρώην παιδικές κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ στην περιοχή πλησίον του αεροδρομίου.

Πρόκειται για μια απόφαση που αιφνιδιάζει, καθώς το λεγόμενο «ΠΙΚΠΑ» λειτουργούσε πάντα βοηθητικά. Θυμίζουμε ότι ο καταυλισμός δημιουργήθηκε πριν να λειτουργήσει το Κέντρο της Μόριας από το 2012 και βρίσκονταν σε συνεχή συνεργασία με τις κρατικές δομές. Ενώ σήμερα βρίσκεται στην κυριότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει παραχωρηθεί άνευ ανταλλάγματος κατά χρήση στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (πρώην ΘΕΟΜΗΤΩΡ) και κατά δήλωση έχει παραχωρηθεί από το ανωτέρω νομικό πρόσωπο στην ως άνω μη κερδοσκοπική οργάνωση, και χρησιμοποιείται για την διαβίωση μεταναστών-προσφύγων, καθώς και τη χρήση του χώρου αυτού. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας θεωρούν ακατάλληλο και επικίνδυνο τον χώρο για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου >>>

Απαγόρευσαν τη λειτουργία ΜΚΟ στη Λέσβο | Τα Νέα | 28 Ιουνίου 2018

Τις εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ, έναν χώρο που πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε από την αστυνομία για την προσωρινή φιλοξενία περίπου 500 Κούρδων αιτούντων άσυλο, οι οποίοι είχαν αποχωρήσει από τη Μόρια μετά από συγκρούσεις με Αραβόφωνους, κλείνει, με απόφασή της, η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου.

Με αυτήν την απόφασή της, που δημοσιοποιήθηκε το μεσημέρι, η κ. Καλογήρου απαγόρευσε τη λειτουργία της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με την επωνυμία «Αλληλεγγύη Λέσβου-Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ)» στον χώρο της παιδικής εξοχής πρώην ΠΙΚΠΑ Νεάπολης στα νότια της πόλης, ιδιοκτησίας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου >>>

Η περιφερειάρχης Β. Αιγαίου κλείνει το ΠΙΚΠΑ Μυτιλήνης | Εφημερίδα των Συντακτών | 28 Ιουνίου 2018

Λίγο καιρό μετά τη φιλοξενία προσφύγων στον χώρο τους, οι εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ στη Μυτιλήνη οδεύουν προς κλείσιμο, ύστερα από σχετική απόφαση της περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Χριστιάνας Καλογήρου.

Υπενθυμίζεται ότι το ΠΙΚΠΑ είχε χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή φιλοξενία επιπλέον 300 Κούρδων αιτούντων άσυλο, οι οποίοι είχαν αποχωρήσει από τη Μόρια, όταν ομάδα Σύρων προσφύγων τούς επιτέθηκε με αφορμή -όπως λέγεται- τη μη τήρηση των κανόνων του Ραμαζανιού εκ μέρους των πρώτων.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω ενέργεια της κ. Καλογήρου στηρίζεται σε δύο αποφάσεις:

  • Την από 01/06/2018 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Λέσβου.  
  • Την υπ αριθ. 1787/28-06-2018 αιτιολογημένη εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Λέσβου. 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές, υπήρχε διαρροή λυμάτων στις εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ, μετά το σεισμό που είχε συμβεί - και με δεδομένο ότι ο δήμος δεν έχει μεριμνήσει για την κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού συστήματος. 

Από την πλευρά τους, ωστόσο, οι υπεύθυνοι του ΠΙΚΠΑ επισημαίνουν ότι το πρόβλημα έχει ήδη επιλυθεί. 

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου >>>

Η απάντηση του ΠΙΚΠΑ:

REACTION TO ANNOUNCEMENT TO CLOSE PIKPA CAMP 
Aνακοίνωση αντίδραση στο κλείσιμο του ΠΙΚΠΑ

**Please support and help save Pikpa camp by sharing this post with the hashtag #savepikpa**
**Υποστηρίξτε και βοηθήστε να σωθεί το Πικπα , μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση με το hashtag #savepikpa**

ENG:
The North Aegean regional governor announced the closure of Pikpa camp on the basis of a report by the health inspection which found shortcomings in the common kitchen handled by the residents, a broken net in the food distribution area and a leakage to a water tank for washing machines. For these reasons, it considers Pikpa dangerous to public health and the environment.

It is important to remind that the forest and public health services visited at a time when Pikpa camp responded to the urgent need to host 350 Kurdish refugees who had left Moria camp after fights broke out. It was the police who insisted to host around 70 people who had fled to a park in Mytilini in Pikpa camp on Friday night 25 May. They guaranteed that the next day the families would be transferred to Kara Tepe. Instead the next day, up to 1000 Kurdish people left Moria camp and Pikpa camp did not hear back on the promise to transfer the people to Kara Tepe. As soon as the temporary emergency with the Kurdish refugees in Pikpa camp started, this extraordinary situation has been used against Pikpa camp. Apart from sending several inspection services to the camp in this period, a court case was launched by several hotel owners from the neighbourhood and a few individuals, which will be heard on 6 July.

For all these reasons, we consider this decision to close Pikpa camp a political move by certain actors who are opposing the model of solidarity that Pikpa camp represents. For years, many groups and volunteers are offering support in Pikpa camp which functions as a small, community-based camp for the most vulnerable refugees in the island. By now, Pikpa camp has hosted over 30,000 refugees, without any financial support from the state, the European Union or UNHCR. The long-standing and internationally acknowledged contribution of Pikpa camp to the refugee situation in Lesvos has turned the place into a symbol of solidarity. Moreover, as a local grassroots initiative, Pikpa camp has been working for many years together with the local community, to try and find solutions together.

Lesvos Solidarity offers support to Pikpa camp alongside many individuals and diverse groups and organisations. Lesvos Solidarity has no legal written or oral ownership of Pikpa camp. As an organisation Lesvos Solidarity also develops activities in Mosaik Support Centre, where it is based, and in other places in the island.

It is the conditions in Moria camp that really require an intervention by the regional governor for public health and environmental reasons. We consider this decision profoundly unfounded and unfair and a major blow to all solidarity actions in the island. We call on the regional governor to reconsider the decision. In any case, we remain determined as ever to continue our support for the symbol of solidarity that is Pikpa camp and to continue our actions in support of refugees and locals.

GR:
Η Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου ανακοίνωσε το κλείσιμο του Πικπα βάσει έκθεσης της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η οποία διαπίστωσε αδυναμίες στην κοινόχρηστη κουζίνα που λειτουργούν οι πρόσφυγες, ένα σπασμένο δίχτυ στην περιοχή διανομής τροφίμων και μια διαρροή σε δεξαμενή νερού για πλυντήρια. Για τους λόγους αυτούς, θεωρεί ότι το Πικπα είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η Υγειονομική όπως και η Δασική Υπηρεσία επισκέφθηκαν το Πικπα ,τη στιγμή που ανταποκρίθηκε στην επείγουσα ανάγκη να φιλοξενηθούν 350 Κούρδοι πρόσφυγες που είχαν εγκαταλείψει το ΚΥΤ Mόριας μετά το ξέσπασμα συγκρούσεων. Ήταν η αστυνομία που επέμενε το Πικπα να φιλοξενήσει περίπου 70 ανθρώπους που είχαν καταφύγει σε πάρκο στη Μυτιλήνη το βράδυ της Παρασκευής 25ης Μαΐου. Εγγυήθηκαν ότι την επόμενη μέρα οι οικογένειες θα μεταφερόντουσαν στο Καρα Τεπε. Αντ 'αυτού, την επόμενη μέρα, περίπου 1000 Κούρδοι έφυγαν από το ΚΥΤ Μοριας λόγω των συγκρούσεων και η υπόσχεση να μεταφέρουν τους ανθρώπους στο Καρα Τεπε δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Μόλις ξεκίνησε η προσωρινή κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τους Κούρδους πρόσφυγες στο Πικπα, αυτή η εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση χρησιμοποιήθηκε εναντίον του Πίκπα. Εκτός από την αποστολή αρκετών υπηρεσιών επιθεώρησης κατά την περίοδο αυτή, έγινε καταγγελία από ιδιοκτήτες ξενοδοχείων της περιοχής και κατοίκου, η οποία θα εκδικαστεί στις 6 Ιουλίου.
Για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρούμε ότι η απόφαση να κλείσει το Πικπα είναι μια πολιτική κίνηση από ορισμένους παράγοντες του νησιού που αντιτίθενται στο μοντέλο αλληλεγγύης που αντιπροσωπεύει το Πικπα. Για πολλά χρόνια, πολλές ομάδες και εθελοντές έχουν υποστηρίξει το χώρο του Πικπα, ο οποίος λειτουργεί ως μικρή δομή για τους πιο ευάλωτους πρόσφυγες στο νησί. Μέχρι τώρα, το Πικπα φιλοξένησε πάνω από 30.000 πρόσφυγες, χωρίς οικονομική υποστήριξη από το κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την UNHCR. Η μακρόχρονη και διεθνώς αναγνωρισμένη συμβολή του Πίκπα στην κατάσταση των προσφύγων στη Λέσβο το έχει μετατρέψει σε σύμβολο αλληλεγγύης. Επιπλέον, το Πικπα ως τοπική πρωτοβουλία, εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια μαζί με την τοπική κοινωνία πάνω στην προσπάθεια και την εύρεση λύσεων μαζί.

Η Αλληλεγγύη Λέσβου προσφέρει υποστήριξη στο Πικπα μαζί με πολλά άτομα και διάφορες ομάδες και οργανώσεις. Καμία παραχώρηση του Πίκπα,γραπτή ή προφορική δεν έχει γίνει από δημόσια υπηρεσία στην Αλληλεγγύη Λέσβου. Η οργάνωση της Αλληλεγγύης Λέσβου αναπτύσσει επίσης δραστηριότητες στο Κέντρο Υποστήριξης Μωζαϊκ , όπου και εδρεύει.
Οι συνθήκες στο ΚΥΤ Μόριας είναι που απαιτούν πραγματικά την παρέμβαση της Περιφέρειας για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. Θεωρούμε ότι η απόφαση είναι βαθιά αβάσιμη και άδικη και πλήττει σημαντικά όλες τις δράσεις αλληλεγγύης στο νησί. Καλούμε την Περιφέρεια να επανεξετάσει την απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, παραμένουμε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το σύμβολο αλληλεγγύης που είναι το Πικπα και θα συνεχίσουμε τις δράσεις μας για την υποστήριξη των προσφύγων και των ντόπιων .

Φωτογραφία του χρήστη Lesvos Solidarity - Pikpa.

Campaign to SAVE LESVOS REFUGEE SOLIDARITY CAMP (PIKPA)

Why this is important

Lesvos Solidarity Camp (ex-PIKPA) is a unique volunteer and refugee run camp, which was created in 2012 and is now under threat of closure. It has
been at the heart of the greatest humanitarian crisis to hit Europe in over
half a century, providing shelter to the most vulnerable refugees and supporting the humanitarian needs of refugees all over the island and other parts of Greece. 

Following the EU Turkey Deal, the Mayor of Lesvos
announced the closure of the camp, along with other solidarity built structures. Refugees will instead be held in closed detention centres akin to prisons, run by the army and police. 

PIKPA Camp hosts vulnerable refugees, including people
with disabilities, lone women and children, and the families of shipwreck survivors. Over the past six months, around 2000 people have been sheltered at the camp. Residents receive the care, information and protection that they deserve, including medical care, psychosocial support, information and legal advice. 

In a situation where more than 50,000 thousand
refugees are trapped in Greece, a country facing an economic and humanitarian crisis, the decision announced by the Mayor to close the camp is illogical and short sighted - and a tragedy for the people who have been relying on its support.

There are currently not enough reception facilities in
Greece to look after fit and healthy refugees, let alone those in need of immediate care. Most refugees are being hosted in squalid, unsanitary and substandard conditions. As a result of this and the quality of care that we provide, we have received a statement of support from leading humanitarian actors, such as Médecins Sans Frontières. 

For the last three and a half years, PIKPA has been
operating on a site granted to the local Municipality; who would prefer the site became a summer camp for children, despite the
gravity of the crisis they are engulfed in. 

We call on the government of Greece and the
municipality of Lesvos to allow the Lesvos Solidarity Collective to continue
meeting the needs of vulnerable refugees at PIKPA Camp

#SavePikpa Campaign on Facebook and on Twitter

Δηλώσεις συμπαράστασης

A PLACE OF SOLIDARITY AND DIGNIFIED LIVING AT RISK OF CLOSURE: #SAVEPIKPA | Refugee Support Aegean | 19 Ioυλίου 2018

On 29 June, the Regional Governor of North Aegean announced a decision ordering the closure of PIKPA camp – a volunteer and refugee run informal shelter – citing environmental and public health grounds. PIKPA’s residents are highly vulnerable and include families with babies, victims of torture and persons with disabilities. The camp’s operations are supported by the NGOs Lesvos Solidarity, other organizations and volunteer groups.

Refugee Support Aegean (RSA) has provided legal and psychosocial assistance to many of the camps residents throughout the years and is concerned about the impact that the camp’s closure will have upon the lives of vulnerable refugees. We urge the Regional authorities to take steps in order to avoid the closure of this essential space for refugees on the island of Lesvos. Read more >>>

24 Ευρωβουλευτές ζητούν τη συνέχιση της λειτουργίας του ΠΙΚΠΑ στη Μυτιλήνη |Lesvosnews.net | 17 Ιουλίου 2018

24 Ευρωβουλευτές ζητούν τη συνέχιση της λειτουργίας του ΠΙΚΠΑ στη Μυτιλήνη

Με πρωτοβουλία της Σκα Κέλλερ, συμπροέδρου της ομάδας των Πρασίνων στο ευρωκοινοβούλιο,  24 ευρωβουλευτές από 3 πολιτικές ομάδες, συνυπογράφουν επιστολή- έκκληση προς την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου και το Δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό για να ενεργήσουν αρμοδίως ώστε να παραμείνει ανοικτή η μονάδα φιλοξενίας προσφύγων στο ΠΙΚΠΑ Μυτιλήνης. Διαβάστε περισσότερα >>>

Ανακοίνωση οργανώσεων για την απόφαση κατά της λειτουργίας του κέντρου αλληλεγγύης ΠΙΚΠΑ | enallaktikos.gr | 12 Ιουλίου 2018

Οι κάτωθι υπογράφουσες οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούμαστε στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρωπιστικής βοήθειας, απευθύνουμε επείγουσα έκκληση στην Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου να επανεξετάσει την απόφασή της να διακόψει τη λειτουργία της «Αλληλεγγύης Λέσβου» στην περιοχή «ΠΙΚΠΑ» στη Λέσβο.

Ως ένα ανοιχτό, αυτοδιαχειριζόμενο κέντρο αλληλεγγύης που λειτουργεί σε εθελοντική βάση, το ΠΙΚΠΑ προσφέρει ήδη από το 2012 ουσιαστικές υπηρεσίες και βοήθεια σε πρόσφυγες στη Λέσβο. Το 2016, μέλη της ιδρυτικής ομάδας του βραβεύτηκαν από την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες με το βραβείο Nansen, σε αναγνώριση της συνεισφοράς τους στη διάσωση ανθρώπινων ζωών και στην εξασφάλιση ασφαλούς καταφυγίου για τους πλέον ευάλωτους, την περίοδο της προσφυγικής «κρίσης» του ’15. Απευθύνουμε επείγουσα έκκληση στην Ελληνική Κυβέρνηση να συνεχίσει να στηρίζει το εξαίρετο έργο του ΠΙΚΠΑ και όσων Ελλήνων πολιτών αναλαμβάνουν πράξεις ανθρωπιάς, υποστήριξης και αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες. Τέτοιες εθελοντικές πράξεις από απλούς Έλληνες έχουν καταστεί πηγή εθνικής υπερηφάνιας και έχουν κερδίσει το διεθνή έπαινο.  Διαβάστε περισσότερα >>>

Και η «Αγκαλιά» λέει «Save Pikpa»: Πληθαίνουν οι υποστηριχτές του ΠΙΚΠΑ | Emprosnet | 10 Ιουλίου 2018 

Πληθαίνουν οι φωνές και οι υπογραφές για το μη κλείσιμο του ΠΙΚΠΑ στη Λέσβο με το διακριτικό τίτλο «Save Pikpa». Μετά την απόφαση της Περιφερειάρχη να κλείσει τη δομή, φορείς , οργανώσεις και απλοί πολίτες εντός και εκτός του νησιού έχουν ξεκινήσει μια διαδικτυακή καμπάνια διάσωσης της δομής. Η οργάνωση της Καλλονής, ΜΚΟ «Αγκαλιά» ανήρτησε φωτογραφία, μαζί με δεκάδες άλλους φορείς στο γκρουπ «Save Pikpa», σημειώνοντας «Σώστε το ΠΙΚΠΑ γιατί η Αλληλεγγύη είναι η Παγκόσμια Κληρονομιά μας». Από τα Κάτω Πετράλωνα έως τη Γαλλία, οι υποστηριχτές του ΠΙΚΠΑ θέλουν να παραμείνει ανοιχτό το πρώτο πανευρωπαϊκά εγχείρημα οργάνωσης καταυλισμού από ντόπιους. «Όταν μου είπαν πως με τον τίτλο του παραμυθιού μου, έγινα «νονός» σ' ένα απάγκιο για πρόσφυγες στη πατρίδα μου, δάκρυσα. Μαθαίνω τώρα, πως κλείνετε το ΠΙΚΠΑ. Γιατί;» αναρωτιέται ο συγγραφέας, Σωκράτης Ματζουράνης που με αφορμή το βιβλίο του «βαφτίστηκε» το 2012 το «Χωριό του Όλοι μαζί». Διαβάστε περισσότερα >>>

 

 

Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | 4 Ιουλίου 2018

Η Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο εκφράζει την ανησυχία της για τις πρόσφατες παρεμβάσεις της Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου, με στόχο τη διακοπή λειτουργίας της δομής υποστήριξης προσφύγων-μεταναστών στο ΠΙΚΠΑ.Τα μέλη της ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ από το 2012 είχαν πρωτοστατήσει στη λειτουργία της δομής αυτής, εξασφαλίζοντας στοιχειώδεις συνθήκες διαμονής σε συνανθρώπους (πρόσφυγες-μετανάστες) όταν από την Πολιτεία δεν υπήρχε καμία μέριμνα γι’ αυτούς. Πολλές φορές από τότε, παρόλο που με την ένταση των προσφυγικών ροών δημιουργήθηκαν κι άλλοι χώροι διαμονής στο νησί, το ΠΙΚΠΑ λειτούργησε κατά κάποιο τρόπο «εφεδρικά», δίνοντας λύση στη διαχείριση επειγουσών και οξυμένων καταστάσεων, όπως: φωτιές στη Μόρια, μετακίνηση ασυνόδευτων παιδιών, περίθαλψη ασθενών κ.α. Απ’ όσο γνωρίζουμε, ουδέποτε στα τόσα χρόνια της λειτουργίας του δημιουργήθηκε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην περιοχή, παρά μόνο το τελευταίο διάστημα, με την αναγκαστική μεταφορά εκεί Κούρδων από το κέντρο της Μόριας, γεγονός που ανησύχησε-ενόχλησε οπτικά, ορισμένους περιοίκους και επαγγελματίες, χάριν των οποίων ενεργοποιήθηκε, ως φαίνεται, η κα Περιφερειάρχης! 
Προτείνουμε στην Περιφέρεια να εξετάσει με προσοχή τις ενστάσεις κατά των πρόσφατων αποφάσεών της. Η περίπτωση του ΠΙΚΠΑ δεν έχει να κάνει με δράσεις ορισμένων άλλων ΜΚΟ. Ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις, θα ήταν προτιμότερη η υπόδειξη συμμόρφωσης σε υπάρχουσες νομοθεσίες και προδιαγραφές μέσα σε κάποιο ορισμένο χρονικό πλαίσιο και μόνο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και τήρησης των προαναφερόμενων να ληφθούν πιο δραστικά μέτρα. 
Αλήθεια, τι εικόνα θα είχαμε αν οι Κούρδοι που προ μηνός αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προσωρινά το ΚΥΤ Μόριας, οδηγούμενοι ουσιαστικά από τις αστυνομικές αρχές στο ΠΙΚΠΑ, είχαν καταλάβει τα πάρκα και τις πλατείες της Μυτιλήνης; Επίσης, αυτόματα δημιουργείται η απορία με ποια κριτήρια επιλέγεται να κλείσει η δομή του ΠΙΚΠΑ «για λόγους δημόσιας υγείας», τη στιγμή που στο νησί υπάρχει και λειτουργεί το κέντρο της Μόριας, όπου επικρατούν απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής, οι οποίες συχνά δημοσιοποιούνται και καταγγέλλονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
Κοινός στόχος πρέπει να είναι η δραστική μείωση του προσφυγικού-μεταναστευτικού πληθυσμού, η ανθρωπιστική και αξιοπρεπής διαχείριση του ζητήματος, η καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, η υποστήριξη και όχι η δίωξη της αλληλεγγύης.

Παρέμβαση Οικολογικού άνεμου για τη συνέχιση της λειτουργίας του ΠΙΚΠΑ στη Μυτιλήνη | 3 Ιουλίου 2018

Με επιστολή τους στην περιφερειάρχη κ Χ Καλογήρου οι Α. Αργυρούδη Περιφερειακή Σύμβουλος Βορείου Αιγαίου με τον Οικολογικό Άνεμο και ο Μιχάλης Μπάκας τέως Περιφερειακός Σύμβουλος, ζητάνε την επανεξέταση του ζητήματος της παύσης λειτουργίας της δομής φιλοξενίας προσφύγων στο ΠΙΚΠΑ της Μυτιλήνης, για λόγους που κατά την Περιφέρεια έχουν να κάνουν με θέματα «δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος». (...) Επειδή ο χώρος του ΠΙΚΠΑ πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, παρέχοντας υπηρεσίες πολύτιμες για όσο διαρκεί η προσφυγική κρίση στο νησί μας, ζητείται η παρέμβαση της περιφερειακής αρχής για τη συνέχεια της λειτουργίας του χώρου, με επανέλεγχο από την υπηρεσία των υγειονομικών συνθηκών, καθώς τα μικροπροβλήματα που διαπιστώθηκαν φέρονται πλέον να έχουν επιλυθεί. Διαβάστε τη συνέχεια της ανακοίνωσης >>>

Άλλες δηλώσεις σχετικά με το ΠΙΚΠΑ

Γ. Μπαλμπακάκης προς ΠΙΚΠΑ: «Δεχόμαστε καλοπροαίρετες παρατηρήσεις και όχι αναφορές που σκοπό έχουν να καλύψουν αδυναμίες σας» | ΕΡΤ | 7 Ιουλίου 2018

Στην αντεπίθεση περνάει ο Διοικητής του ΚΥΤ της Μόριας, Γιάννης Μπαλμπακάκης, μετά τα όσο είδαν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες που επικρατούν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας, κυρίως μέσα από τις ανακοινώσεις με αφορμή τις εξελίξεις στο ΠΙΚΠΑ. «Με λύπη μας διαβάσαμε στα Δελτία Τύπου, του ΠΙΚΠΑ ότι  «οι συνθήκες στο ΚΥΤ Μόριας είναι που απαιτούν πραγματικά τη παρέμβαση της Περιφέρειας για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας  του περιβάλλοντος»  και της  Συνύπαρξης και Επικοινωνίας στο Αιγαίο  ότι «τη στιγμή που στο νησί  υπάρχει και λειτουργεί το κέντρο της Μόριας, όπου επικρατούν απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής» τονίζει στην ανακοίνωσή του ο κ. Μπαλμπακάκης. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου >>>

H δικαστική υπόθεση του ΠΙΚΠΑ

 Το ΠΙΚΠΑ της έριδος! | Εμπρός | 7 Ιουλίου 2018

Δεν βγήκε χτες η απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα που άσκησαν ξενοδόχοι της περιοχής του αεροδρομίου κατά της οργάνωσης «Αλληλεγγύη Λέσβου», οι οποίοι ζητούν το κλείσιμο του ΠΙΚΠΑ. Εκκρεμεί να εκδοθεί αφού παραδοθούν κάποια αναγκαία έγγραφα και από τις δύο πλευρές. Μετά την εξέταση των μαρτύρων χτες στις 10 το πρωί για την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου μετέβη με τους δικηγόρους των ξενοδόχων, Δημήτρη Καλλία και του ΠΙΚΠΑ, Χάρη Πέτσικου για αυτοψία στον χώρο του ΠΙΚΠΑ, η οποία κράτησε πάνω από μία ώρα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου >>>

Related

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
Κέντρα και Δομές
/
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/